Figurinha ou ban

ᔕᕮᒎᗩ ᙖᕮᗰ ⅤƗᘉÐ〇 ᗩ〇 ᗰᕮᒪᕼ〇ᖇ Ǥᖇᑌᑭ〇 Ðᕮ ₣ƗǤᑌᖇƗᘉᕼᗩᔕ Ð〇 ᔕƗƬᕮ! ✅???? ᗩ〇 ᕮᘉƬᖇᗩᖇ, ᕮᘉⅤƗᕮ Ƭ〇Ð〇ᔕ ᔕᕮᑌᔕ ᔕƬƗᑕḰᕮᖇᔕ, ÐᕮᔕÐᕮ Ⴓᑌᕮ ᕮᔕƬᕮᒎᗩ ÐᕮᘉƬᖇ〇 Ðᗩᔕ ᖇᕮǤᖇᗩᔕ, Ⴓᑌᕮ ᔕᕮ ᕮᘉᑕ〇ᘉƬᖇᗩ ᘉᗩ ÐᕮᔕᑕᖇƗᑕᗩ〇. ????⚡????ᔕᕮᒎᗩ ᗩƬƗⅤ〇 ÐƗᗩᖇƗᗩᗰᕮᘉƬᕮ ᑭᗩᖇᗩ ᘉᗩ〇 ᑕᗩƗᖇ ᘉᗩ ᒪƗᗰᑭᕮ乙ᗩ ᔕᕮᗰᗩᘉᗩᒪ. ᔕᕮᗰᗰᗩƗᔕ ᕮᘉᖇ〇ᒪᗩᑕ〇ᕮᔕ, ????ᙖ〇ᖇᗩ ᔕᕮ ᗩᒪƗᔕƬᗩᖇ ᘉ〇 Ǥᖇᑌᑭ〇. ☀⚡???? ◆ ▬▬▬▬▬▬ ❴✪❵ ▬▬▬▬▬▬ ◆ ⚠???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????. ???????????????????? ???????????? ???? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????

Ao entrar diga que veio pelo link https://centraldelinkswhats.com.br

© 2024 -